NASTAVENIA

Biblia, Písmo Sväté - čítania na dnes

Evanjeliá a skutky:

Skutky 13:1-25

1 V Antiochii, pri tamojšom cirkevnom zbore, boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Šimon, prímenom Čierny, Kyrénsky Lukios, Manahen, odkojený spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul. 2 Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Saula pre prácu, do ktorej som ich povolal. 3 Nato sa postili a modlili; potom kládli ruky na nich a prepustili ich. 4 A oni, vyslaní Duchom Svätým, zišli do Seleukie, odtiaľ sa preplavili na Cyprus, 5 a keď prišli do Salamíny, zvestovali slovo Božie v židovských synagógach. Mali so sebou Jána, aby im posluhoval. 6 Keď prešli celým ostrovom až do Pafu, našli tam muža, akéhosi čarodejníka, falošného proroka, Žida menom Barjezus, 7 ktorý bol tam s vladárom Sergiom Pavlom, mužom rozumným. Tento (Sergios) povolal si Barnabáša a Saula a žiadal si počuť slovo Božie. 8 Ale Elymas, čarodejník - toto znamená totiž v preklade jeho meno - postavil sa proti nim a snažil sa odvrátiť vladára od viery. 9 Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavel, naplnený Duchom Svätým, uprene sa zahľadel na neho 10 a povedal mu: Človeče, plný všetkej ľsti a každej nešľachetnosti, syn diablov a nepriateľ každej spravodlivosti, či neprestaneš prevracať priame cesty Pánove? 11 Teraz, ajhľa, ruka Pánova proti tebe, oslepneš a začas neuvidíš slnko. A zaraz obkľúčila ho mrákota a tma, i chodil sem-tam a hľadal niekoho, kto by ho vodil za ruku. 12 Keď vladár videl, čo sa stalo, uveril a veľmi sa divil Pánovmu učeniu. 13 Keď sa Pavel a tí, čo boli s ním, pustili z Pafu na more, prišli do Pergy v Pamfylii. Ján sa však oddelil od nich a vrátil sa do Jeruzalema. 14 Oni šli z Pergy ďalej a prišli do Pisidskej Antiochie; v deň sobotný šli do synagógy a sadli si. 15 Po prečítaní zo Zákona a Prorokov poslali im predstavení synagógy odkaz: Mužovia, bratia! Ak máte nejaké napomenutie pre ľud, hovorte. 16 Vstal teda Pavel a dajúc rukou znamenie, hovoril: Mužovia izraelskí a všetci, ktorí sa bojíte Boha, počúvajte! 17 Boh tohto ľudu izraelského vyvolil si našich otcov a vyvýšil tento ľud, keď býval v cudzine v Egypte, vyviedol ich odtiaľ silnou rukou, 18 asi štyridsať rokov živil ich na púšti, 19 vyhubil sedem národov v Kanaáne a ich zem im podelil losovaním; 20 potom asi štyristopäťdesiat rokov dával im sudcov až po proroka Samuela, 21 od toho času žiadali si kráľa, a dal im Boh na štyridsať rokov Saula, syna Kízovho, muža z kmeňa Benjamínovho; 22 a keď tohto zavrhol, povolal im za kráľa Dávida, ktorému sám vydal svedectvo týmito slovami: Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca; ktorý bude konať všetko po mojej vôli. 23 A z jeho potomstva, ako bol zasľúbil, vyviedol Boh Izraelovi Spasiteľa Ježiša, 24 pred ktorého príchodom hlásal Ján krst pokánia všetkému ľudu izraelskému. 25 A keď Ján dokonával beh života, hovoril: Nie som tým, za koho ma pokladáte; ale, ajhľa, za mnou prichádza, ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách.

Listy apoštolov:

1. Peter 4:12-19

12 Milovaní, nedivte sa ohňu (súženia), ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. 13 Ale nakoľko sa podieľate na Kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy. 14 Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kristovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží, spočíva na vás. 15 Len nech nikto z vás netrpí ako vrah, zlodej, zločinec alebo všetečník; 16 keď však (trpí) ako kresťan, nech sa nehanbí za to, ale nech oslavuje Boha týmto menom. 17 Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu Božiemu? 18 Veď keď spravodlivý len-len, že obstojí, kde sa podeje bezbožník a hriešnik? 19 A preto aj tí, čo trpia podľa vôle Božej, nech dobre konajú a porúčajú duše vernému Stvoriteľovi.

Príslovie na každý deň:

Príslovia 24:13-14

13 Syn môj, jedz med, lebo je dobrý, med z plástu je sladký tvojim ústam. 14 Vedz, že aj múdrosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť.

Pentateuch a historické knihy:

1. kráľov 4

1 Kráľ Šalamún bol kráľom nad celým Izraelom. 2 A toto boli jeho kniežatá: Azarjá, syn Cádókov, bol kňazom, 3 Elíchóref a Achíjá, synovia Šíšovi, boli pisármi, Jóšáfát, syn Achílúdov, bol kancelárom, 4 Benája, syn Jójádov, bol veliteľom vojska, Cádók a Ebjátár boli kňazmi, 5 Azarjá, syn Nátanov, bol nad dozorcami, Zabúd, syn Nátanov, bol kňazom a kráľovým priateľom. 6 Achíšár bol správcom paláca a Adonírám, syn Abdov, bol nad nútenými prácami. 7 Šalamún mal dvanásť dozorcov nad celým Izraelom. Tí zásobovali kráľa a jeho dom. Každý z nich sa staral mesiac v roku o zásobovanie. 8 Toto boli ich mená: Syn Chúrov na pohorí Efrajim, 9 syn Dekerov v Mákaci, Šaalbíme, Bétšemeši, Élóne a v Bétchánáne. 10 Syn Chesedov v Arubbóte. Jemu patrilo Sócho a celá zem Chéfer. 11 Syn Abínádabov v celej pahorkatine Dóru. Šalamúnova dcéra Táfat bola jeho ženou. 12 Baaná, syn Achílúdov, bol v Taanachu, Megidde a v celom Bétšeáne, ktorý leží pri Cártáne poniže Jezreela, od Bétšeánu po Ábelmechólu až za Jokmeám. 13 Syn Geberov bol v gileádskej Ráme. Jemu podliehali dediny Jáíra, syna Mennašeho, v Gileáde, a jeho bolo územie Argóbu v Bášáne, šesťdesiat veľkých miest s hradbami a bronzovými závorami. 14 Achínádáb, syn Idov, bol v Machanajime. 15 Achímaac bol v Naftálí. Aj on si vzal za ženu Šalamúnovu dcéru Basematu. 16 Baaná, syn Chúšajov, bol v Ášéri a Álóte. 17 Jehóšáfát, syn Párúachov, bol v Jissachári, 18 Šimeí, syn Élov, bol v Benjamíne. 19 Geber, syn Úrího, bol v Gileáde, v krajine amorejského kráľa a bášánskeho kráľa Óga. Jeden dozorca bol v Judsku. 20 Júdejci a Izraelci boli početní ako piesok v mori. Jedli, pili a radovali sa.

Prorocké knihy a kroniky:

Ester 2

1 Po týchto udalostiach, keď sa zlosť kráľa Ahasvéra utíšila, spomenul si na Vaští, i na to, čo urobila, i na to, čo sa uznieslo o nej. 2 Potom povedali mladí kráľovi služobníci, ktorí ho obsluhovali: Nech vyhľadajú pre kráľa dievčatá, panny krásneho vzhľadu, 3 do paláca žien na hrad Šúšán k Hégajovi, kráľovmu eunuchovi, strážcovi žien, a ten nech im dá okrášľujúce prostriedky. 4 To dievča, ktoré sa zapáči kráľovi, nech sa stane kráľovnou namiesto Vaští. Kráľovi sa táto reč páčila a urobil podľa nej. 5 Na hrade Šúšán bol judský muž - Benjamínec, ktorý sa volal Mordochaj, syn Jáíra, syna Šimeího, syna Kíšovho: 6 Spolu s Jechonjom, judským kráľom, bol zajatý v Jeruzaleme s ďalšími zajatcami, ktorých dal odvliecť babylonský kráľ Nebúkadnecar. 7 Ten vychovával Hadassu, totiž Ester, dcéru svojho strýka, lebo nemala otca ani matku. Dievča bolo peknej postavy a krásne na pohľad. Keď zomrel jej otec i matka, vzal si ju Mordochaj za vlastnú. 8 Keď bol vyhlásený kráľov výrok a jeho zákon a mnohé dievčatá sa zhromažďovali na hrad Šúšán k Hégajovi, vzali aj Ester do kráľovského paláca pod ochranu Hégaja, strážcu žien. 9 Dievča sa mu zapáčilo a získalo si u neho priazeň. Hneď jej dal ozdoby a výstroj i sedem pekných dievčat z kráľovského paláca a umiestnil ju i jej dievčatá na najlepšom mieste paláca žien. 10 Ester neprezradila nič o svojom národe a pôvode, lebo Mordochaj jej prikázal, aby o tom nehovorila. 11 Mordochaj sa prechádzal každý deň pred nádvorím paláca žien, aby sa dozvedel, ako sa vodí Ester a čo sa s ňou bude diať. 12 Keď na každú devu prichádzal rad, aby vošla ku kráľovi Ahasvérovi - keď jej uplynulo dvanásť mesiacov podľa zákona pre ženy, lebo tým sa vyplnili dni jej okrášľovania: šesť mesiacov myrhovým olejom, šesť mesiacov balzamami a ženskými líčidlami - 13 vtedy deva vchádzala ku kráľovi. Všetko, čo si zažiadala, dostala, aby si to vzala so sebou z paláca žien do kráľovského paláca. 14 Večer išla a ráno sa vrátila do druhého paláca žien ku kráľovmu eunuchovi Šaašgazovi, strážcovi vedľajších žien. Už nešla ku kráľovi, iba ak si ju obľúbil a ak bola zavolaná podľa mena. 15 Keď prišiel rad na Ester, dcéru Abíchajila, strýka Mordochajovho, ktorý si ju vzal za vlastnú, aby vošla ku kráľovi, nežiadala nič, len to, čo jej povedal Hégaj, kráľovský eunuch, strážca žien. Pritom sa Ester zapáčila všetkým, ktorí na ňu pozreli. 16 Vtedy vzali Ester ku kráľovi Ahasvérovi do jeho kráľovského paláca v desiatom mesiaci, totiž v mesiaci tébéte, v siedmom roku jeho kraľovania. 17 Kráľ si zamiloval Ester nad všetky ženy a získala viac jeho lásky a priazne ako všetky panny; položil kráľovskú korunu na jej hlavu a ustanovil ju za kráľovnú namiesto Vaští. 18 Potom usporiadal veľkú hostinu pre všetky svoje kniežatá a svojich služobníkov, hostinu na počesť Ester; vyhlásil úľavy provinciám a rozdával dary s kráľovskou štedrosťou. 19 Keď sa panny zhromažďovali po druhý raz, sedel Mordochaj v kráľovskej bráne. 20 Ester ešte stále nepovedala nič o svojom pôvode a o svojom národe, ako jej rozkázal Mordochaj; Ester sa správala podľa príkazu Mordochajovho, kým bola v jeho opatere. 21 V tých dňoch, keď Mordochaj sedával v kráľovskej bráne, rozhneval sa Bigtán a Tereš, dvaja kráľovskí eunuchovia zo strážcov prahu, a chceli položiť ruku na kráľa Ahasvéra. 22 Avšak Mordochaj sa o tom dozvedel, oznámil to kráľovnej Ester a Ester to menom Mordochaja povedala kráľovi. 23 Záležitosť sa vyšetrila a dokázala; obaja boli obesení na šibenicu a pred kráľom to bolo zapísané do Knihy letopisov.

Poučné knihy:

Kazateľ 10

1 Jediný hriešnik skazí mnoho dobrého. Mŕtva mucha zasmradí a nakazí olej voňavkára; málo bláznovstva má prevahu nad múdrosťou a cťou. 2 Múdry má srdce po svojej pravici, blázon ho má po svojej ľavici. 3 Ak je blázon aj na ceste, chýba mu rozum a každému hovorí, že je blázon. 4 Keď sa hnev panovníka zdvihne proti tebe, neopúšťaj svoje miesto; lebo miernosť urovná ťažké hriechy. 5 Jestvuje zlo, ktoré som spozoroval pod slnkom ako omyl, ktorý vychádza spred mocnára: 6 Blázon sa dostáva na najvyššie miesta, a bohatí musia nízko sedieť. 7 Videl som sluhov na koňoch, a kniežatá pešo chodili po zemi ako sluhovia. 8 Kto jamu kope, padne do nej, a kto rúca múr, toho uštipne had. 9 Kto láme kamenie, poraní sa; kto štiepa drevo, býva ohrozený. 10 Keď železo otupie, a človek nenabrúsi ostrie, musí vynaložiť väčšiu silu. Ale výhodou je použiť múdrosť. 11 Keď had uštipne pred zaklínaním, zaklínač nemá zisku. 12 Slová z úst múdreho mu získavajú priazeň, ale pery blázna pohltia jeho samého. 13 Počiatok slov jeho úst je bláznovstvo, koniec jeho rečí je zlé šialenstvo. 14 Blázon má mnoho rečí, hoci nevie, čo bude. A kto mu povie, čo bude po ňom? 15 Námaha blázna unavuje, takže nevie odísť ani do mesta. 16 Beda ti, krajina, ak ti je kráľom dieťa a tvoje kniežatá hneď zrána hodujú. 17 Blažená si, krajina, ak ti je kráľom šľachtický syn a tvoje kniežatá stolujú v pravý čas, aby sa posilnili, a nie pre opilstvo. 18 Pre lenivosť sa prepadáva krov, pre ochabnutosť rúk preteká do domu. 19 Na potešenie pripravujú jedlo, víno obveseľuje život a peniaze poskytujú všetko. 20 Ani vo svojej mysli nepreklínaj kráľa a vo svojej spálni nepreklínaj bohatého, lebo nebeské vtáctvo roznieslo by hlas a okrídlenci prezradili by reč.

Bibliadnes.sk - Plán čítania Svätého písma na každý deň | ⇡hore
Made by Dragosek websites