NASTAVENIA

Biblia, Písmo Sväté - čítania na dnes

Evanjeliá a skutky:

Skutky 27:1-26

1 Keď už bolo rozhodnuté, že sa budeme plaviť do Itálie, odovzdali Pavla a niektorých iných väzňov Júliovi, stotníkovi cisárskeho prápora. 2 Vstúpili sme teda na adramitskú loď, ktorá mala plávať popri pobreží Ázie, a pohli sme sa. Bol s nami aj Macedónsky Aristarchos z Tesaloniky. 3 Na druhý deň pristáli sme v Sidone a Július, ktorý sa prívetivo správal k Pavlovi, dovolil mu ísť k priateľom a prijať od nich zaopatrenie. 4 Keď sme sa pohli odtiaľ, plavili sme sa poniže Cypru, lebo vetry duli proti nám, 5 preplavili sme sa Cilickým a Pamfilským morom a došli sme do Myry v Lýcii. 6 Tu našiel stotník alexandrijskú loď, ktorá sa mala plaviť do Itálie, a naložil nás na ňu. 7 Mnoho dní plavili sme sa už pomaly, s námahou dostali sme sa ku Knídu, a keďže nám vietor prekážal, plavili sme sa poniže Kréty vedľa Salmony. 8 Horko-ťažko sme ju minuli a prišli na miesto, menované Pekný prístav, neďaleko ktorého bolo mesto Lasea. 9 Uplynulo zase hodne času a aj plavba bola nebezpečná, lebo bolo už po pôste Dňa zmierenia, preto povedal Pavel: 10 Mužovia, predvídam, že plavba bude náročná a spojená s veľkou stratou nielen pre náklad a pre loď, ale aj pre naše životy. 11 Ale stotník väčšmi dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako slovám Pavlovým. 12 A keďže ani prístav nebol vhodný na prezimovanie, väčšina sa rozhodla pustiť odtiaľ, či by sa im azda nepodarilo dôjsť do Feniky, krétskeho prístavu, obráteného na juho a severozápad, a tam prezimovať. 13 Keďže zavial južný vietor, mysleli si, že uskutočnia svoj plán; vytiahli kotvu a plavili sa pozdĺž Kréty. 14 Ale onedlho sa strhol búrlivý vietor, takzvaný severovýchodný. 15 Keď loď, ním zachvátená, nemohla odolať vetru, ponechali sme ju samu na seba, a tak sme boli unášaní. 16 Podbehli sme popod neveľký ostrov, pomenovaný Klauda, a len s námahou sme sa mohli zmocniť záchranného člna. 17 Keď ho vytiahli, použili pomocné prostriedky a podpásali loď. V obave, že narazia na plytčinu Syrtu, stiahli plachty, a tak sa dali unášať. 18 Keďže vietor nimi veľmi zmietal, na druhý deň vyhádzali náklad, 19 na tretí deň vlastnými rukami vyhádzali aj lodné náradie, 20 a keď niekoľko dní sa ani slnko ani hviezdy neukazovali a búrka stále zúrila, stratili všetku nádej, že sa zachránia. 21 Keď im už dlho ani jesť nechutilo, postavil sa Pavel prostred nich a povedal: Mužovia, mali ste ma poslúchnuť a nehýbať sa od Kréty, a boli by ste si usporili tohto trápenia, aj straty. 22 Ale teraz vás napomínam: buďte dobrej mysle; lebo ani jeden z vás nezahynie, okrem lode. 23 Tejto noci zjavil sa mi totiž anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, 24 a riekol mi: Neboj sa, Pavel, pred cisárom musíš stáť, a hľa, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. 25 Preto buďte dobrej mysle, mužovia, lebo verím Bohu, že sa tak stane, ako mi oznámil. 26 Musíme však priraziť k nejakému ostrovu.

Listy apoštolov:

Nenašli sa žiadne výsledky.

Príslovie na každý deň:

Príslovia 26:6-8

6 Nohy si odrezáva, zakusuje krivdu, kto posiela odkazy po bláznovi. 7 Ako sú nanič stehná chromého, tak je i príslovie v ústach bláznov. 8 Vzdávať česť bláznovi je ako priväzovať kameň o prak.

Pentateuch a historické knihy:

2. kráľov 1

1 Po Achábovej smrti odpadol Moáb od Izraela. 2 Raz Achazja vypadol cez mreže svojej hornej izby v Samárii a ochorel. Vtedy poslal poslov a prikázal im: Choďte sa opýtať ekrónskeho boha Baalzebúba, či sa uzdravím z tejto choroby. 3 Vtedy anjel Hospodinov povedal Tišbejskému Eliášovi: Vstaň, choď v ústrety poslom samárskeho kráľa a povedz im: Či nieto Boha v Izraeli, že sa idete pýtať ekrónskeho boha Baalzebúba? 4 Preto takto vraví Hospodin: Z lôžka, na ktorom si sa ocitol, nezídeš, ale musíš zomrieť. A Eliáš odišiel. 5 Keď sa poslovia vrátili, Achazja sa ich opýtal: Prečo ste sa vrátili? 6 Povedali mu: Akýsi muž nám vyšiel v ústrety a povedal nám: Choďte, vráťte sa ku kráľovi, ktorý vás poslal, a povedzte mu: Takto vraví Hospodin: Či nieto Boha v Izraeli, že posielaš opytovať sa ekrónskeho boha Baalzebúba? Preto nezídeš z lôžka, na ktorom si sa ocitol, ale istotne umrieš. 7 On sa ich vyzvedal: Ako vyzeral muž, ktorý vám vyšiel v ústrety a hovoril vám tieto slová? 8 Keď mu povedali: Ten muž mal srstený plášť a na bedrách bol opásaný koženým pásom, povedal: To je Tišbejský Eliáš. 9 Potom poslal k nemu veliteľa nad päťdesiatimi aj s jeho päťdesiatinou. Keď prišiel k nemu, sedel práve na temeni vrchu. Povedal mu: Muž Boží, kráľ rozkazuje: Zíď dolu! 10 Eliáš odvetil veliteľovi: Ak som Boží muž, nech zostúpi oheň z neba a pohltí teba i tvojich päťdesiatich. Vtom zostúpil z neba oheň a pohltil ho i s jeho päťdesiatimi. 11 Tu opäť poslal k nemu iného veliteľa nad päťdesiatimi s jeho päťdesiatinou. Ten vystúpil a hovoril mu: Muž Boží, kráľ rozkazuje: Zíď rýchlo dolu! 12 Ale Eliáš odvetil: Ak som Boží muž, nech zostúpi oheň z neba a pohltí teba i s tvojimi päťdesiatimi. Vtom zostúpil Boží oheň z neba a pohltil ho i s jeho päťdesiatimi. 13 Opäť poslal k nemu tretieho veliteľa s jeho päťdesiatinou. Šiel teda tretí veliteľ, a keď došiel, kľakol si oproti Eliášovi na kolená a úpenlivo prosil: Muž Boží, prosím, nech ti je vzácny môj život i životy týchto tvojich päťdesiatich služobníkov. 14 Hľa, oheň z neba zostúpil a pohltil predošlých dvoch veliteľov aj ich päťdesiatiny, ale teraz nech ti je vzácny môj život. 15 Tu prehovoril k Eliášovi duch Hospodinov: Zostúp s ním, neboj sa ho. Vstal teda, šiel s ním ku kráľovi 16 a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Pretože si poslal poslov opytovať sa ekrónskeho boha Baalzebúba, ako keby v Izraeli nebolo Boha, ktorého sa možno opýtať na Jeho slovo, nezídeš z lôžka, na ktorom si sa ocitol, ale istotne zomrieš. 17 Aj zomrel podľa slova Hospodinovho, ktoré vyriekol Eliáš, a od druhého roku Jehóráma, syna judského kráľa Jóšáfáta, stal sa miesto neho kráľom jeho brat Jórám, lebo nemal syna. 18 Ostatné činy Achazjove, ktoré vykonal, sú zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov.

Prorocké knihy a kroniky:

Izaiáš 21

1 Výrok o prímorskej púšti. Ako sa víchrice valia po Negebe, prichádza to z púšte, z hroznej krajiny. 2 Tvrdé videnie mi bolo oznámené: Lupič lúpi, zhubca hubí! Elám, vystúp! Médsko, obliehaj! Zastavím všetko vzdychanie. 3 Preto sú moje bedrá plné bolesti, zachvacujú ma kŕče ako kŕče rodičky. Zdesený som počúvaním, zmätený som videním. 4 Myseľ mi zlyháva, zmocňuje sa ma hrôza, súmrak, po ktorom som túžil, zmenil sa mi na postrach. 5 Prikrývajú stôl, prestierajú obrusy, jedia a pijú. Povstaňte, kniežatá! Natrite štíty olejom! 6 Lebo takto mi vraví Pán: Choď, postav hliadku! Nech oznámi, čo uvidí! 7 Ak uzrie jazdcov, záprahy koní, jazdcov na osloch, jazdcov na ťavách, nech pozorne, veľmi pozorne načúva! 8 Vtedy ten, čo videl, zvolal: Na pozorovateľni stojím, Pane, stále cez deň, na stráži som postavený celé noci. 9 Ajhľa, prichádzajú jazdci, záprahy koní! Vtedy sa ozval: Padol, padol Babylon a všetky modly jeho bohov sú roztrepané na zemi. 10 Ó, môj zbitý a rozmlátený ľud! Čo som počul od Hospodina mocností, Boha Izraela, oznámil som vám. 11 Výrok proti Dúme. Ktosi volá ku mne zo Seíru: Strážny, dokedy potrvá noc? 12 Strážny hovorí: Prišlo ráno, ale i noc. Ak sa chcete pýtať, pýtajte sa! Príďte znova! 13 Výrok o stepi. Prenocujte v stepných húštinách, karavány Dedáncov! 14 Smädnému v ústrety prineste vodu, obyvatelia krajiny Témá, utečencov privítajte chlebom, 15 lebo utiekli pred mečmi, pred vytaseným mečom, pred napnutým lukom a pred krutosťou vojny! 16 Lebo takto mi povedal Pán: Ešte rok, ako sú roky nádenníka, a skončí sa sláva Kédáru. 17 Zvyšok z počtu lukostrelcov z hrdinov Kédáru bude malý, lebo to Hospodin, Boh Izraela, povedal.

Poučné knihy:

Žalmy 119:113-128

113 Ja nerozhodných nenávidím; ale Tvoj zákon milujem. 114 Ty si mi clonou, štítom; na Tvoje slovo čakávam. 115 Vzdiaľte sa odo mňa, zlostníci, aby som mohol zachovávať príkazy svojho Boha. 116 Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som ožil, a nezahanbi ma v mojej nádeji. 117 Podporuj ma, aby som bol spasený a stále hľadel na Tvoje ustanovenia. 118 Ty zavrhuješ všetkých, ktorí poblúdili od Tvojich ustanovení; lebo ich podvod je márny. 119 Odstraňuješ všetkých bezbožníkov zeme ako trosky; milujem preto Tvoje svedectvá. 120 Telo mi trnie strachom pred Tebou, bojím sa Tvojich súdov. 121 Konal som právo a spravodlivosť, neponechaj ma mojim utláčateľom. 122 Zaruč sa za mňa, svojho služobníka, nech ma pyšní neutláčajú. 123 Prahnú mi oči po Tvojej spáse, po Tvojej spravodlivej reči. 124 So svojím sluhom nalož podľa svojej milosti, vyuč ma svojim ustanoveniam. 125 Som Tvojím sluhom, urob ma chápavým, aby som poznal Tvoje svedectvá. 126 Je čas, aby Hospodin zasiahol; Tvoj zákon porušili. 127 Milujem preto Tvoje príkazy nad zlato i nad rýdze zlato. 128 Preto všetky Tvoje príkazy mám za úplne správne; každý lživý chodník nenávidím.

Bibliadnes.sk - Plán čítania Svätého písma na každý deň | ⇡hore
Made by Dragosek websites